Het dorp Rutten ontleent zijn naam aan het dorp Ruthne (u uitgesproken als ‘oe’) dat nog in de veertiende eeuw ten noorden van Urk op het eiland Nakala gelegen zou hebben.
De laatste letters van Ruthne zijn in de nieuwe naam van plaats verwisseld om de uitspraak bij het hedendaagse taalgebruik aan te passen. Ruthne komt van Germaans ruhitha, dat ‘ruigte, struikgewas’ betekent.

  • Op 4 oktober 2019 had het dorp in totaal 1.670 inwoners
  • De voetbalclub RKO heet Rutten Komt Op.
  • Ook roeien doen ze in Rutten. De vereniging heet GIA (Gang Is Alles) en GIA Light.

Ruttenlogo.jpg

De huidige ligging van Rutten is niet de oorspronkelijk bedoelde locatie. Rutten zou komen te liggen aan het eind van de Polenweg/Wrakkenweg waar ook het voormalige kamp Rutten heeft gestaan. Omdat Bant in de toenmalige plannen niet voorkwam zou de Wellerzandweg en Polenweg Noorderringweg hebben geheten. Aan het andere eind van de Polenweg in de Lemstervaart lag vroeger de pont Schoterbrug, daar zou de brug gebouwd worden. Doordat er later besloten is om er nog een paar dorpen bij te maken zijn Bant en Creil ertussen gevoegd en is Rutten enkele kilometers naar het noorden opgeschoven. De Ruttensevaart loopt ook door naar de Polenweg, waar ook de draai- of zwaaikom ligt die bij elk dorp aanwezig is.

Nieuwe appartementen

1 okt 2020

Bouwbedrijf Roos gaat 17 appartementen ontwikkelen op de locatie van de Stiepe in Rutten. Het bedrijf won de marktconsultatie voor deze opdracht. Deze week tekenden Tjerk van Slageren, directeur van bouwbedrijf Roos en wethouder Marian Uitdewilligen de verkoopovereenkomst. Door de komst van het nieuwe MFA in het dorp, kan de functie van dorpshuis in het gebouw van de Stiepe komen te vervallen.

Wethouder Marian Uitdewilligen: “Ik ben blij dat er nieuwe appartementen worden gebouwd in Rutten. Het wordt één van de eerste dorpen met een appartementencomplex. De appartementen komen op een markante plek in het dorp, een prachtige locatie om te wonen.”

In 2021 starten de werkzaamheden

Het ontwerp van B&V Bouwmeesters wordt nu verder uitgewerkt, waarna de vergunningsprocedure van start gaat. Naar verwachting wordt het huidige gebouw in het voorjaar van 2021 gesloopt en kan bouwbedrijf Roos in het najaar van 2021 starten met de bouw. Wie alvast benieuwd is naar een eerste impressie, via deze link vindt u een korte video: https://www.youtube.com/watch?v=igPoFbqbJhI

Bekijk en lees het boek over Rutten 50 jaar. (2003)

link

Vlag van Rutten

Rutten dorpskrant

Rutten in de kijker – RIK

Rutten-in-de-kijker.jpg

Voor alle nieuwe bewoners is “Rutten in de kijker” gemaakt.

Historische luchtfoto’s Rutten

Kunst in Ruten

Cultuur in Rutten

Enige plaatjes

Straten en wegen

Naar Rutten genoemd zijn de RUTTENSE WEG, het RUTTENSE PAD, de RUTTENSE VAART en de RUTTENSE TOCHT
De naam RUTTENSE BRUG is, net als Banterbrug, bij de aanleg van Rijksweg 50 misschien niet officieel maar wel feitelijk verdwenen.
Toen de Ruttense Brug er nog niet was, en het laatste veer om negen uur voer, werd het land beoosten de Lemstervaart door de (bijbelvaste) bewoners aangeduid met het Overjordaanse.
Het stuivende zand en de woestijnachtige aanblik waren in diezelfde beginjaren aanleiding om het gebied rond de Lemstervaart de bijnaam Texas te geven.

Midden in Rutten ligt het dorpsplein dat PLAATS heet.
Met name in het zuiden en oosten van ons land is plaats het gangbare woord voor plein.
Voor die benaming hoeven we trouwens niet eens ver van huis: het Kerkplein in Vollenhove heet in het lokale dialect de Plase.
Op de Plaats komen een viertal wegen tezamen, de LEMSTERPOORT, de PLANTSOENWEG, de VENELAAN en de MEERWEG. Venelaan en Meerweg worden hieronder besproken, de Plantsoenweg heet naar het plantsoen tussen deze straat en de Ruttense Vaart.
Wie de Plaats door de Lemsterpoort verlaat, komt, via de Gemaalweg, uiteindelijk in Lemmer uit.
Buiten de Plaats om worden deze straten verbonden door het BUITENOM en de SPORTWEG, die langs het sportterrein loopt.
Binnen deze krans vinden we het BINNENDOOR.
Buiten deze krans vinden we DE RUITEN, en daar buiten weer DE GARDENIERS.
De naam van De Ruiten is ontleend aan de streeknaam De Ruiten, die dezelfde etymologische herkomst heeft als Rutten (zie hierboven).
De motivatie voor deze naam ontleende de Vereniging Dorpsbelang Rutten aan de eerste druk van Namen in de Noordoostpolder.
Gardeniers waren pootaardappeltelers uit het noorden van Friesland, die buiten de gewone toewijzing om naar de polder kwamen en daar fruit-, vlas-, en aardappelbedrijven opzetten.
Qua achtergrond stond de gardenier tussen boer en tuinder in, maar bij de naamgeving heeft Dorpsbelang toch vooral aan de tuinders gedacht, want het feit dat de huizen aan De Gardeniers (grote) tuinen kregen, heeft bij de naamkeuze een rol gespeeld.
Destijds geen argument, maar wel een aardige bijkomstigheid is, dat de noordelijkste straat in de Noordoostpolder nu heet naar de kolonisten met de meest noordelijke herkomst.
In 1986 kreeg de weg op het industrieterrein de voor zichzelf sprekende naam AMBACHTSTRAAT.
Ten oosten van Rutten vormt de NOORDERMEERDIJK de noordwestelijke waterkering langs het IJsselmeer.
De nabijheid van het IJsselmeer is ook de verklaring voor de namen NOORDERMEERWEG, NOORDERMEERTOCHT en, in het dorp, Meerweg.
De noordelijke knik in de Noordermeerdijk heet FRIESE HOEK, evenals de FRIESE SLUIS bij Lemmer genoemd naar het tegenoverliggende Friesland.
De LEMSTERGEUL langs de dijk heet naar het tegenovergelegen Lemmer. Ook de LEMSTERWEG en het LEMSTERPAD zijn naar Lemmer genoemd.
De HOPWEG is genoemd naar het Lemster Hop; een hop is een droge of bijna droge en steeds kleiner wordende inham of aanslibbing. Aan de overzijde van het IJsselmeer is het woord bewaard gebleven in het Hoornse Hop.
GEMAALWEG en GEMAALTOCHT zijn genoemd naar het gemaal Buma bij Lemmer.
Ten zuiden van Rutten gaat de Gemaalweg over in de WRAKKEN- WEG.
In deze omgeving zijn een aantal scheepswrakken gevonden, waarnaar ook WRAKKENPAD en WRAKTOCHT genoemd zijn.
Een van die schepen was geladen met ijzer, vandaar de namen IJZERPAD en IJZERTOCHT.Aan de andere zijde van de Wrakkenweg lopen VENEWEG, VENEPAD en VENETOCHT. Ze zijn, evenals de Venelaan in het dorp, genoemd naar Venehusen, dat vroeger ten westen van Kuinre lag. Het gegeven dat de bodem rond Rutten grotendeels uit veen bestaat heeft hier bovendien meegespeeld.

bron: Harrie Scholtmeijer. Namen in de Noordoostpolder

Weg van Ongenade:

‘Iglo Tadema had een boerderij aan de noordzijde van het Kreilerbos (eigendom van het adellijke geslacht Galama). Op 12 juli 808 liet hij een put graven op zijn erf, maar hoe diep men ook groef, de put bleef zonder water. Toen Tadema op de avond van de 16e juli naar de nog altijd droge put liep, hoorde hij daaruit een vreselijke stem roepen: ‘vlucht hier vandaan, vlucht hier vandaan!’ Hij schrok, maar bleef staan en zag dat er water in de put stroomde. Dit water bleek, eenmaal opgehaald, zout te zijn: een voorspelling dat al dit land nog eens zee zou worden. Iglo Tadema stierf 3 weken na dit voorval en werd te Stavoren begraven.’ ‘Na de gruwelijke gebeurtenis van Iglo Tadema zal het niemand verbazen dat het Kreilerbos ook wel het Woud van Ongenade werd genoemd. Aan deze bijnaam dankt de Weg van Ongenade zijn naam.’ Aanvankelijk had de Wieringermeerdirectie, afdeling Noordoostpolder, die met de uitgifte van de boerderijen belast was, wel bezwaren: pachters zouden, bevreesd voor de vloek die op de oogst kon gaan rusten, zich niet op zo’n onheilspellend adres willen vestigen.

Het DNA van Rutten

Even voorstellen

Rutten is het meest noordelijk gelegen polderdorp in de Noordoostpolder. Het ligt bij de bocht van de Ruttensevaart. Het ontwerp van Rutten heeft zich gericht op het kruispunt tussen de weg Creil-Lemmer en een in oost-westrichting lopende polderweg. Er ligt een loswal aan de zuidkant van het dorp. Het bedrijventerrein ligt echter niet (meer) aan het water, maar aan de polderweg (Ruttensepad) aan de westzijde van het dorp.

De naam Rutten komt van een dorp, Ruthne, dat in de veertiende eeuw ten noorden van Urk moet hebben gelegen.

rutten-voorstellen
Luchtfoto Rutten, 2007

Historie

Tijdsbeeld

rutten-dia-2-1 rutten-dia-2-2 rutten-dia-2-3
Kerken
In de jaren vijftig zijn de verschillende levensbeschouwelijke zuilen in het dorp van belang. De kerken (met name de Hervormde en de Katholieke) zijn bepalend voor het beeld dat wordt uitgedragen.
Wonen
Propere woonstraten en nijvere, hardwerkende  middenstanders; de pioniersgeest komt tot uiting in de ansichtkaarten.
Het boerenbedrijf
Rutten profileert zich als dorp in een agrarische omgeving. Ook de bedrijvigheid in het dorp is direct verbonden aan de veehouderij en landbouw.
RTEmagicC dia 3-1.jpg RTEmagicC dia 3-2.jpg rutten-dia-3-3
Kerken
Ook in de jaren zestig en zeventig blijven de verschillende zuilen duidelijk aanwezig.
Wonen
Wel wordt een breder palet aan eigenschappen getoond. Nog steeds zijn de agrarische sector en het kerkelijk leven van belang, maar ook cultuur, voorzieningen en de moderniteit spelen een rol.
Voorzieningen
Vanaf de jaren zeventig verschuift het beeld van een agrarisch pioniersdorp naar een woondorp, met de daarbij behorende sociaal-culturele voorzieningen en verenigingsleven.

Ontwerpgedachten

Rutten is in 1949 ontworpen door prof. Ir. W. de Bruin, die ook al woningen in Slootdorp en Kreileroord (Wieringermeer) ontwierp. Rutten werd een kruiswegdorp met een woon- en verzorgingsfunctie. De bouw startte in 1952.

De Bruin, ooit begonnen als kunstenaar, ontwikkelde zich vervolgens van architect tot stedenbouwkundige. Zijn visie op de beleving en inrichting van dorpen en steden kwam overeen met die van Granpré Molière. Ook hij vond dat autoverkeer door een dorp hoorde te rijden. Dit verklaart waarom Rutten rond een kruispunt van wegen ligt. De vierkante dorpsbrink ligt rond dit kruispunt. Aan één zijde loopt de brink door in een oost-west gerichte groene dreef. Rond het plein en de dreef liggen kerken en winkels. Direct aan het plein werd een café met busstation gebouwd. Langs de hoofdstraten werden winkels en ambachtsbedrijven gepland. Andere publieke voorzieningen, zoals scholen werden gepland op de hoekpunten van de woonkwadranten. De Bruin liet bewust een kwadrant van het dorp open, gericht op de polder en het water.

Typsich Rutten
Rutten herken je aan het kruispunt en de opbouw in kwadranten, waarvan één een groen kwadrant, oorspronkelijk open naar het landschap.

arutten 4-1 01 arutten 4-2 01 arutten 4-3 01
Rutten, eerste ontwerp van voor 1940 door Verhagen Rutten, door Pouderoyen 1945 Rutten, door W. de Bruin 1950. Goedgekeurd plan

Ontwikkeling

Het dorp Rutten is in grote lijnen conform het laatste plan verlopen en kent een eenvoudige en heldere opbouw. Rutten bestaat uit vier kwadranten rondom een kruispunt. Het kruispunt vormt het middelpunt van het dorp. Hier is een plein gecreëerd, waaraan de winkels en enkele openbare gebouwen lagen.

Rutten is het enige dorp dat strikt genomen niet direct aan de dorpenring ligt. Het dorp ligt als het ware aan een noordelijke lus van de ring.

Door de gelijkmatige groei van de twee noordelijke kwadranten, is de structuur van Rutten in stand gebleven en zelfs versterkt. Het oorspronkelijke groene kwadrant (zuidoost) is door uitbreidingen in recreatieve sfeer verdicht.

Rutten-topkaart-1953 Rutten-topkaart-1974
1953 1974
Rutten-topkaart-1995 Rutten-topkaart-2006 01
1995 2006

Dorps-DNA

DNA--Rutten

Identiteit

Rutten-dia-8-XXL

Landschap

rutten-pag124 RTEmagicC dia 7-2.JPG RTEmagicC dia 7-3.JPG
Kruiswegdorp
Rutten ligt strikt genomen niet aan de polderring, maar aan een noordelijke lus van de ring (groene lijn). Deze lus loopt door de kern en definieert, samen met de andere twee toegangswegen (witte lijnen), de ‘vier kwadranten’, waar Rutten uit is opgebouwd.
Dorp volgt verkaveling
Rutten ligt op een onregelmatig verkavelde locatie. Verschillende polder-richtingen komen hier samen.
Groene mantel
De groene mantel is nog grotendeels rondom het dorp aanwezig. Door dorpsuitbreidingen in het noorden is een deel van de groene mantel in de kern komen te liggen.
rutten-identiteit-landschap-overzicht
RTEmagicC dia 8 duidelijke dorpsgrens.JPG RTEmagicC dia 9-1 dorpsveld.JPG RTEmagicC dia 9-2 functioneel groen.JPG
Duidelijke dorpsgrens (1)
De grens tussen het dorp en het open polderlandschap wordt duidelijk gemarkeerd door de groene mantel, zoals hier bij de zuidentree.
Dorpsveld (2)
In Rutten ligt een groot groen binnenhof aan de achterzijde van de woningen. De entrees tot deze speelruimte zijn verdekt. Dit vergroot het ‘verrassingseffect’.
Functioneel groen (3)
De groene mantel die Rutten omsluit bestaat uit sportvelden, een begraafplaats en biedt mogelijkheden voor het maken van een ommetje.

Stedenbouw

rutten-pag126 rutten-stedenbouw--scholen-en-kerken
Vier entrees, twee hoofdentrees
In Rutten loopt de dorpenring tussen oost naar zuid door het dorp (groene lijn). De hoofdroute loopt echter tussen noord en zuid, waardoor  de hoofdentrees ook aan de noord en zuidzijde liggen (witte pijlen). De grijze pijlen geven de zijentrees weer.
Kerken aan de brink en scholen in de buurt
Elke buurt is anders en is voorzien van een eigen school (geel omcirkeld). De kerken (rood omcirkeld) zijn gesitueerd aan de brink en aan de zijbrink en zijn qua situering en vormgeving gelijkwaardig aan elkaar. Er is geen sprake van dominantie.
rutten-pag126a Compacte kern met groene kwadrant
Rutten heeft een compacte bebouwing in de kern en een groene kwadrant aan de zuidoost zijde van de brink.
RTEmagicC dia 11-1.JPG RTEmagicC dia 11-2 zijbrink groene ruimte rutten.JPG rutten-dia-12-1-curve-in-de-weg-en-rooilijn
De brink; een kruispunt van wegen (1)
In Rutten loopt de dorpenring door het dorp heen en vormt op de brink een kruispunt van wegen.
Zijbrink; groene ruimte (2)
De zijbrink is een langgerekte groene ruimte, tevens dorpsentree vanuit het oosten. De weg met bebouwing vormt een lange lijn door het dorp.
Curve in de weg en rooilijn (3)
De Meerweg is een groene polderstraat met lichte curve. Een typische Delftse school karakteristiek. De bocht markeert de overgang tussen polder en dorpskern. Doordat de rooilijn van de bebouwing de bocht in de weg volgt, ontstaat een karakteristiek straatbeeld.
RTEmagicC dia 12-2.JPG rutten-dia-12-3 rutten-dia-13
Waterfront bij dorpsentree (4)
In Rutten loopt een lus van de dorpenring door het dorp. Aan de zuidzijde loopt de vaart parallel aan de dorpsentree. De haven ligt net voor het dorp, goed zichtbaar vanaf de lus.
Voorzieningen aan de brink (5)
Net bezijden de brink ligt het dorpshuis van Rutten in het groen.
Schuine lijn bij entree dorp
De schuine lijnen (witte lijnen) van de dorpsentrees koppelen het dorp aan de polderverkaveling.

Architectuur

Rutten: rood dorp

kleurschijf-Rutten

Het beeld van Rutten wordt bepaald door het centraal in het dorp gelegen plein. Hieraan staat ook de blikvanger van het dorp, de Nederlands-hervormde kerk. Deze is eigentijds uitgevoerd in traditionele materialen. Het plein wordt gekenmerkt door de kruising de door het dorp lopende dorpenring en een meer secundaire polderweg. Het plein heeft aan drie zijden een bebouwde wand. De bebouwing volgt de openbare ruimte, de straathoeken zijn verbijzonderd. Langs de plantsoenweg, met op het uiteinde de zeer traditionele Rooms-katholieke kerk, staan aan één zijde woningen met een oud-Hollands karakter.

ea1c63d27f

Ruimtevormende wanden en autonome gebouwen

In geel worden de belangrijkste ruimte-vormende wanden aangegeven. Deze wanden bestaan merendeels uit woningen en een enkele winkel of bedrijf en zijn uitgevoerd in een informele en eenvoudige Delftse-schoolarchitectuur. Rood omcirkeld zijn de autonome en voor de gemeenschap onderscheidende gebouwen. Hier is een breder beeld te zien; van de traditionele Rooms-katholieke kerk naar de meer moderne Nederlands-hervormde kerk.

De dikte van de lijnen correspondeert met de mate waarin wand of gebouw de ruimte bepaalt in het dorp.

RTEmagicP dia 16-1 RTEmagicP dia 16-2 RTEmagicP dia 16-3 mechanisatiebedrijf
Gereformeerde kerk (1)
De Nederlands-hervormde kerk is het meest prominente gebouw van Rutten; door plaatsing, hoogte en massa-opbouw. Het gebouw is nadrukkelijk gekoppeld aan de kruising van hoofdwegen (nu rotonde). Kenmerkend is de informele architectuur, de sobere detaillering en materialisering.
Rooms-katholieke kerk (2)
De Rooms-katholieke kerk heeft eveneens een opvallende verschijning, maar is door de plaatsing aan een zijas minder prominent. De architectuur is formeel met relatief zware detaillering en kleurgebruik.
Gereformeerde kerk (3)
De gereformeerde kerk (links op de foto) kent een ondergeschikte plaatsing en architectuur. De kerk kent geen dominantie in relatie tot de pleinwand.
Mechanisatiebedrijf (4)
Het mechanisatiebedrijf (rechts op de foto) heeft een, voor de functie relatief prominente plaatsing in de kern van het dorp. De architectuur volgt het bebouwingsbeeld van de woningen met hier en daar bescheiden verbijzonderingen.
RTEmagicP dia 16-4 rutten-pag129 rutten-pag129a rutten-pag129b
Stiepe (5)
Het cultureel centrum van Rutten kent een ondergeschikte en onopvallende architectuur met een zijdelingse plaatsing aan de hoofdas van het dorp (lus van dorpenring).
Plantsoenweg, zijbrink
De eenzijdige bebouwing zorgt voor een oriëntatie op het groen en is uitgevoerd in een sobere en eenvoudige architectuur. De woningen zijn afzonderlijk herkenbaar door de gevelindeling en de prominente schoorstenen. Het traditionele idioom is toegepast: rode steen en oranjerode pannen, gescheiden door een helder witte getimmerde goot met klossen. De voordeur is voorzien van een lijst.
Meerweg
Ook aan de Meerweg is een vergelijkbaar beeld te vinden. Hier zijn aan beide zijden bebouwde wanden, die meelopen in de kromming van de weg. Hierdoor is geen zicht op het achterliggende polderland.
Lemsterpoort
Langs de toegangsweg vanuit Lemmer is een latere variant van het traditionalistische idioom te vinden. Nog steeds gemetselde wanden met een kap, maar hier uitgevoerd in een gele steen en donkergrijze pannen.


Bron DNA Rutten : Mercatus en gemeente Noordoostpolder

0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.