Gemeentelijke monumenten Noordoostpolder

bron : Gemeente Noordoostpolder en Wikipedia

Leemringweg 21-I en II, Kraggenburg
Postcode: 8317 RD
Complexnr: FLV-R-6712
Aantal onderd: 5
Nrs. Complexonderd:

 1. FLV-R-671-672
 2. FLV-R-671a
 3. FLV-R-671
 4. FLV-R-672a
 5. FLV-R-672b

COMPLEXOMSCHRIJVING

dubbele-pachterswoning

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel T25a gebouwde traditionele dubbele BOERDERIJ voor gemengd bedrijf met vrijstaande dubbele pachterwoning. De dubbele woning en de schuren van de boerderijen staan gespiegeld ten opzicht van elkaar. De dubbele pachterwoning van het type A is gebouwd in 1949. De bijschuren zijn van het type Kz5 en dateren van 1955. Deze vervingen in dat jaar de in 1949 gebouwde noodschuren van het type A. De kapschuren van het type H2, zijn eveneens gebouwd in 1955. Alle objecten zijn ontworpen door de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving

Uit twee erven samengesteld agrarisch complex, bestaande uit een dubbele, evenwijdig aan de weg staande pachterwoning met aan weerszijden ervan een grote, eveneens evenwijdig aan de weg staande schuur met dwarsdeel en een kleinere, dwars hierop staande, deels open schuur. De gebouwen zijn opgetrokken in baksteen vanuit een [- vormige (de dubbele woning) en rechthoekige plattegronden (de schuren) en zijn voorzien van overwegend rechtgesloten gevelopeningen. De vensters van de woningen zijn voorzien van uit grèstegels samengestelde onderdorpels. De zadeldaken van alle complexonderdelen zijn gedekt met pannen. De twee helften van het samengestelde complex staan spiegelbeeldig ten opzichte van elkaar en vormen samen een symmetrisch geheel.
Het inwendige van de complexonderdelen valt buiten de bescherming of is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving

Het agrarisch complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.
– Het agrarische complex heeft cultuurhistorische waarde omdat zowel de dubbele woning als de schuren behoren tot types die speciaal zijn ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens bijzondere uitdrukkingen zijn van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. Ze zijn bovendien van belang vanwege hun pionierskarakter.

 • Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de specifieke vormgeving en detaillering van de complexonderdelen, die zeer kenmerkend zijn voor de landelijke bouwkunst in de Noordoostpolder.
 • Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende onderdelen, vanwege de bijzondere relatie met de verkaveling en de overige landelijke bebouwing van de polder, en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.
 • Het boerderij complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de redelijke mate van gaafheid van de exterieuren.

1

Leemringweg 21-I en II, Kraggenburg
Postcode: 8317 RD
Complexnr.: FLV-R-6712
Nr. complexonderdeel FLV-R-671-672
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel T25a gebouwde traditionele boerderij voor gemengd bedrijf met vrijstaande, dubbele PACHTERSWONING. De dubbele woning is van het type A en werd gebouwd in 1949. De woningen vormen het middelpunt van een agrarisch complex, waarvan de gebouwen een symmetrische opstelling hebben.
De dubbele pachterwoning is evenals de overige complexonderdelen ontworpen door de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving

De verdiepingloze dubbele pachterwoning is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een [- vormige plattegrond en staat onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met drie schoorstenen op de nok.
De symmetrische voorgevel bevat vier woonkamervensters, waarvan de grotere middelste rechtgesloten en de kleinere buitenste licht getoogd zijn. De ramen zijn niet meer voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling. Uit het dakschild hierboven steken twee houten dakkapellen.
De kopgevels zijn van het type tuitgevel. Hierin staan nog de oorspronkelijke deuren tussen smalle lisenen en een V-vormige raamverdelingen in een bovenlicht, dat wordt afgedekt met een dunne deklijst. Het kleine venster naast de deur is van de toiletruimte, het iets grotere venster daarnaast staat in een uitbouw, die dient als schuur. De gevelhoeken zijn uitgemetseld bij de dakaanzetten. De uitgebouwde schuurtjes aan de achterzijde van de woningen staan onder lessenaardaken. Deze hebben een flauwere dakhelling dan het hier bovenstaande dakschild met de dubbele houten dakkapel.
Het linker deel van de dubbele woning (nr. 21 I) heeft hier nog de oorspronkelijke gevelindeling, bestaande uit een deur en een venster in het schuurgedeelte en een groot venster in het terugliggende geveldeel. De deur is echter evenals de ramen vernieuwd.
De uitbouw van nr. 21 II is verbreed en verbouwd tot serre. Hierbij is het kleine venster gehandhaafd, maar zijn de overige oorspronkelijke onderdelen verdwenen.
Het inwendige van de dubbele woning valt buiten de bescherming van rijkswege.

Redengevende omschrijving
De dubbele woning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.
– De woningen zijn van belang vanwege de cultuurhistorische waarde, omdat zowel de dubbele woning als de schuren behoren tot types die speciaal zijn ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens bijzondere uitdrukkingen zijn van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. Ze zijn bovendien van belang vanwege hun pionierskarakter.

 • De woningen zijn ook van belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Het zijn complexonderdelen, die vanwege de specifieke vormgeving en detaillering zeer kenmerkend zijn voor een bepaald boerderijentype in de Noordoostpolder.
 • De dubbele woning heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, vanwege de bijzondere relatie met de verkaveling en de overige landelijke bebouwing van de polder, en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.

2

Leemringweg 21-I en II, Kraggenburg
Postcode: 8317 RD
Complexnr.: FLV-R-6712
Nr. complexonderdeel FLV-R-671a;FLV-R-672a
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel T2 5a gebouwde traditionele dubbele boerderij voor gemengd bedrijf. De dubbele pachterwoning en de schuren van de boerderijen staan gespiegeld ten opzicht van elkaar. De pachterwoningen zijn gebouwd in 1949. De aan weerszijden van de woningen staande, oorspronkelijk identieke SCHUREN met dwarsdeel, waarin onder meer koestallen, paardenstal en hooizolder, zijn van het type Kz5 en dateren van 1955. De aan de Zeeuwse boerderijen verwante schuren vervingen in dat jaar de in 1949 gebouwde noodschuren van het type A.
De bijschuren van het type H2 zijn eveneens gebouwd in 1955. Alle objecten zijn ontworpen door de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
De schuren zijn opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond en staan onder met verbeterde Hollandse pannen gedekte wolfdaken met een ronde ventilatiepijp op de nok. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten en de plinten zijn zwart geteerd. De naar de woningen gerichte kopgevels hebben een symmetrische gevelindeling met in het midden een dubbele deur (oorspronkelijk) met bovenlicht, waarboven openslaande luiken stonden. Deze zijn bij de rechter schuur (21-11) vervangen door een venster en bij de linker schuur (21-1) door een gesloten betimmering. De linker schuur heeft in deze gevel geen vensters. De verdiepingsvensters van de rechter schuur zijn waarschijnlijk toegevoegd.
De naar de weg gekeerde langsgevels bevatten in het midden een dubbele deeldeur met aan de ene kant een reeks van vijf stalvensters met ventilatieopeningen in de onderdorpels van de betonnen ramen en aan de andere kant een blinde gevel (21-1) of twee vensters (21-11) .
De eveneens symmetrische, van de woningen afgekeerde kopgevels bevatten drie, onder bovenlicht en rollaag staande deuren. De middelste deur van de linker schuur (21-1) is samengesteld uit een boven- en een onderdeur, terwijl de bovenlichten van alle drie deuren nog de oorspronkelijke tweedeling hebben. Boven beide middendeuren bevindt zich een tot de dakrand doorgetrokken betimmering van gepotdekselde planken.
De achtergevels zijn spiegelbeeldig identiek met in het midden de in de kap stekende dubbele deeldeur, aan de ene kant een reeks van vijf stalvensters met
ventilatieopeningen in de onderdorpels van de betonnen ramen en aan de andere kant twee liggende vensters. Het inwendige van de schuren is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving

De schuren zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De schuren zijn van cultuurhistorische waarde omdat ze behoren tot een type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens bijzondere uitdrukkingen zijn van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. Ze zijn bovendien van belang vanwege hun pionierskarakter.
 • De schuren zijn ook van belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Vanwege de specifieke vormgeving en detaillering zijn ze zeer kenmerkend voor de landelijke bouwkunst in de Noordoostpolder.
 • De schuren hebben ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, vanwege de bijzondere relatie met de verkaveling en de overige landelijke bebouwing in de polder, en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.
 • De schuren zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur.

3

Leemringweg 21-I en II, Kraggenburg
Postcode: 8317 RD
Complexnr.: FLV-R-6712
Nr. complexonderdeel FLV-R-671b;FLV-R-672b
OBJECTOMSCHRIJVING

Inleiding
In opdracht van de Directie van de Wieringermeer op kavel T25a gebouwde traditionele dubbele boerderij voor gemengd bedrijf. De dubbele woning en de schuren van de boerderijen staan gespiegeld ten opzicht van elkaar. De dubbele pachterwoning is gebouwd in 1949. De grote schuren zijn van het type Kz5 en dateren van 1955. De kleine schuren zijn BIJSCHUREN van het type H2, die eveneens zijn gebouwd in 1955.

Het zijn in een traditioneel ambachtelijke stijl gebouwde, deels open schuren met een wagenberging en een varkenshok. Ze zijn evenals de overige complexonderdelen ontworpen door de Bouwkundige Afdeling (boerderijenbouw) van de Directie van de Wieringermeer afdeling  Noordoostpolderwerken.

Omschrijving
Loodrecht op de weg en de overige complexonderdelen staande schuren. De schuren zijn opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond en staan onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak, waarvan het voorste dakschild korter is. De plinten zijn zwart geteerd.
Het aan de voorzijde open deel van de schuren was oorspronkelijk bestemd als wagenstalling. In het midden ervan staan houten, op betonnen poeren rustende palen, die de kap ondersteunen. Het gesloten deel van de schuren was bestemd voor de stalling van varkens. De voorzijde van het varkenshokken bevat een venster en een onder een bovenlicht staande opgeklampte deur. De op de wagenberging gerichte gevels zijn blind.
De voorzijde van 21-II heeft nog de oorspronkelijke gevelindeling. De voorzijde van 21-I is gewijzigd, waarbij het open deel is dichtgemaakt met dubbele deuren en het venster is vervangen door een deur. In de naar de weg gekeerde kopgevel van 21-II staan een venster en een deur, in plaats van twee mestluiken.
Deze mestluiken bevinden zich nog wel in de kopgevel van 21-I. De langsgevels aan de achterzijde zijn blind.
De van de weg afgekeerde kopgevels zijn eveneens blind. Het inwendige van de schuren is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Redengevende omschrijving
De kapschuren zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.

 • De schuren hebben cultuurhistorische waarde omdat ze behoren tot een type dat speciaal is ontworpen voor de Noordoostpolder en als zodanig tevens bijzondere uitdrukkingen zijn van een geografische en landschappelijke ontwikkeling. Ze zijn bovendien van belang vanwege hun pionierskarakter.
 • De schuren zijn ook van belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Vanwege de specifieke vormgeving en detaillering zijn ze zeer kenmerkend voor de landelijke bouwkunst in de Noordoostpolder.
 • De schuren hebben ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de overige complexonderdelen, vanwege de bijzondere relatie met de verkaveling en de overige landelijke bebouwing in de polder, en als onderdeel van een omvangrijk geheel, dat van (inter)nationaal belang is.
0 antwoorden

Plaats een reactie (naam E-mail en Site niet verplicht)

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *