Urkerbos en Urkerveld

Het Urkerbos is het meest diverse bos van Flevoland met vele soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. In het Urkerbos liggen het geologisch reservaat P. van der Lijn en het Staartreservaat. Bij het bos vind je ook een mooi natuurspeelbos. Het natuurgebied Urkerveld verbindt het bos met de IJsselmeerdijk en het IJsselmeer.

Urkerbos, een bonte mengelmoes
Het Urkerbos is voor Flevolandse begrippen een ouder bos. En dat zie je meteen. Vele schakeringen groen, grote bomen en volop bosvogels. Het Urkerbos bestaat uit een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. Het bos blijft zich ontwikkelen. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken. De fijnsparren wortelen namelijk maar oppervlakkig. Dat komt mede door de hoge grondwaterstand en de bodem die laagsgewijs en pleksgewijs bestaat uit kalkrijke klei, veenmosveen en keileem of zand. Bijna alle boomsoorten kiemen er spontaan; eik, berk en haagbeuk nemen zo de plaats in van omgevallen fijnsparren. In het westelijk deel ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn, waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt. In het oosten ligt het Staartreservaat, een klein moerasgebied.

Rijk aan soorten
Dankzij het hoge grondwaterpeil kan de plantengroei in het natuurbos nog gevarieerder worden. Er zijn enkele poelen gegraven om kikkers, padden en salamanders een goed leefgebied te bezorgen. Op de bosbodem groeien soorten als geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem en rondbladig wintergroen op leem. Het bos is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht. Ook grauwe vliegenvanger, wielewaal, zwarte mees, appelvink, buizerd en havik zijn vaste bewoners van het bos. Het Urkerbos herbergt een blauwe reigerkolonie, verscholen in de toppen van de fijnsparren.

Het Urkerveld
Het Urkerveld is 29 hectare groot en verbindt het Urkerbos aan de westkant met het open water van het IJsselmeer achter de dijk (de Westermeerdijk): van een oud bos via een struweel van struiken met bloemen en vruchten naar een open landschap met kruidenrijk grasland, en dan de machtige dijk op.

Het vochtige grasland is zich nog volop aan het ontwikkelen. Het heeft de potentie een spectaculair natuurgebied te worden waarin veel bijzondere vogels, vlinders en libellen zich thuis zullen voelen. Denk aan kritische weidevogels als de kwartelkoning, zomertaling, kemphaan en tureluur, aan zomertortel en grauwe klauwier, en vlinders als het bruin zandoogje.