De Kroon

Op de plek van het oude arbeidsbureau

Het oorspronkelijke plan is losgelaten. Sinke is nu voorlopig verhuisd naar het oude pand van de Rabo Bank aan het kruispunt Lange dreef – Nagelerstraat. Een tussenstation. Zodra De Kroon klaar is, kunnen ze daar naar toe verhuizen.
Het oude pand van Sinke aan de Deel is al gesloopt.

Inmiddels is door de gemeente Noordoostpolder op 31 januari een ontwerpvergunning (Omgevingsvergunning) afgegeven. Dit is gepubliceerd in “De Noordoostpolder” van woensdag 16 februari jl. De omgevingsvergunning ligt sinds 17 februari 2022 ter inzage. Beroep tegen het besluit van de gemeente Noordoostpolder is mogelijk tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

update 31 januari 2022

algemeen - DeNoordoostpolder.png

Emmeloord – De gemeenteraad gaf maandagavond 31 januari 2022 een verklaring van geen bedenkingen af voor de bouw van een kantoor van makelaar Sinke en zestien appartementen. Dat complex De Kroon komt op de hoek van de Koningin Julianastraat en Onder de Toren.

Het begrip ´geen bedenkingen´ is in dit geval relatief. ONS, SP en PvdA zijn niet blij met de gang van zaken. Volgens Berthoo Lammers van ONS heeft het college van B en W te weinig gedaan aan de communicatie met omwonenden. ‘Dat stelt ons erg teleur. Onder 24 omwonenden is geen draagvlak voor de hoogbouw. Wij zijn hier ook zeer ongelukkig mee’, aldus Lammers.

Weinig draagvlak
ChristenUnie-SGP is ook niet te spreken over de participatie. ‘Het is pijnlijk dat er weinig draagvlak is onder de direct omwonenden. Jammer’, zegt raadslid Gerda Knijnenberg. Haar partij stemde desondanks voor de verklaring van geen bedenkingen.

de-kroon.jpg

Domeinkantoor-en-Arbeidsburo.jpg

De plannen bestaan uit deze 16 appartementen en kantoorruimtes onder de naam De Kroon. De locatie CWI van Sinke staat op de plek van het voormalig arbeidsbureau. Dit oude arbeidsbureau was m.i. een fantasieloos rechthoekig volume. De enige spannende frasering was het hekje op het dak. Dus ook dit maakt Emmeloord absoluut veel mooier, al maakt het de bewoners aan de overkant van de nieuwe rotonde ‘Onder de Toren‘ niet blij.  En ook de bewoners van de Residence De Deel (domeinenkantoor) vinden het veel te groot en veel te dichtbij. Het gebouw wordt ook nog eens 17,05 m hoog.
Daarom is er veel protest. Begrijpelijk.

Foto’s met dank aan Dirk Gerbens

Protest en status :

Blijkbaar zit er weer schot in de procedure. Kan de gemeente nog een kant op ?

Gemeenteblad van Noordoostpolder

Kennisgeving anterieure overeenkomst Project CWI locatie te Emmeloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maken bekend dat de gemeente Noordoostpolder op 2 juni 2021 een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Flevoland Financieel Advies BV.

De overeenkomst heeft betrekking op het ontwikkelen en realiseren van 16 appartementen en ca. 1000 m2 VVO kantoorruimte in Emmeloord, sectie AZ met nummer 12838.

link


Wat is een anterieure overeenkomst?

Elke grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte. Men kan uiteraard afspraken over de grondexploitatie maken. Daarnaast mag men afspraken maken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals:

  • groen
  • recreatiegebieden
  • waterberging en
  • infrastructuur
    als die bijdrage is gebaseerd op een structuurvisie.

Een anterieure overeenkomst biedt de mogelijkheid voor bovenplanse verevening. Daar zitten wel beperkingen aan. De afspraken in een anterieure overeenkomst moeten gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf 23 september 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Protest :

Gemeenteraad geeft groen licht bouwplannen Koningin Julianastraat

Maandag 7 juni 2021

logo-FlevolandEen flinke meerderheid van de gemeenteraad van Noordoostpolder heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de bouwplannen voor een appartementencomplex en kantoor. Deze moeten bij de rotonde van de Koningin Julianastraat komen. De kwestie of de ruimtes er wel of niet mogen komen, speelt al zo’n dertien jaar in Emmeloord. Er is veel kritiek van omwonenden op het proces.

De rechter zette vorig jaar een streep door de bouwvergunning van het appartementencomplex van makelaar Sinke. De reden was dat de gemeente een verkeerde procedure had gevolgd. Maar het college van Noordoostpolder besloot eerder dit jaar toch de plannen door te zetten. Daarvoor was wel een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) nodig van de raad. Die verklaring is er nu.

Niet genoeg samenspel tussen partijen
Tijdens de raadsvergadering kwamen er negentien stemmen voor en zes tegen het afgeven van een VVGB. Linda Verduin van de VVD stemde niet mee omdat ze zelf in de omgeving woont. De PvdA, ONS en SP stemden tegen. Rien van der Velde (PvdA): “Het is vooral de worsteling met de manier waarop het is gegaan. Is er de afgelopen dertien jaar genoeg samenspel geweest tussen alle partijen? Nee, het is niet goed gegaan.”

In de raadsvergadering van eind mei benoemde advocaat Agnes Daan namens omwonenden de bezwaren tegen de plannen. “Er is veel weerstand tegen omdat omwonenden buitenspel zijn gezet”, betoogde zij. “Er is nooit overleg met hen geweest.” Volgens Daan hebben bewoners het gevoel dat de raad het plan er door wil drukken. Wethouder Wiemer Haagsma sprak dit tegen.

Nieuwe kans voor inspraak
Ook tijdens de raadsvergadering van maandag zei Haagsma dat er in het hele proces mogelijkheden voor omwonenden zijn geweest om te reageren. “Er zijn vijf inspraakmomenten geweest dus ik denk dat we recht doen aan de beleidskaders.” Hij pleitte tijdens de raadsvergadering voor het accepteren van de VVGB: “Als u akkoord gaat met deze VVGB dan gaan we het proces in. Dan kunnen de partijen elkaar opnieuw ontmoeten.” Hij doelde daarmee op het ontwerpbesluit dat na het aannemen van de VVGB zes weken ter inzage ligt. Daar kunnen dan weer zienswijzen op worden ingediend.

Eén van de redenen om de VVGB aan te nemen was dat het proces al zo lang duurt. Bouke Wielenga (VVD): “We hebben te maken met een plan dat de raad al meerdere keren is gepasseerd sinds 2008. We kunnen wel inspreekmomenten blijven organiseren maar het houdt een keer op.” Wim van Wegen (D66) voegde toe: “Met de houding van een aantal fracties hier ben ik bang dat er straks niemand meer iets wil ontwikkelen hier.”

ONS Noordoostpolder diende nog een motie in om de partijen opnieuw met elkaar om de tafel te laten gaan, omdat nog niet goed duidelijk is wat de dertig omwonenden precies willen. Deze motie werd na stemming door een meerderheid verworpen.

Bron: Omroep Flevoland

De Kroon

logo-deNoordoostpolder

vechten2