Bankgebouwen

Het begon in Emmeloord met deze banken

 1. Incassobank, eerste bank Noordoostpolder  25-03-1944
 2. De Boerenleenbank GA voor katholiek Noord-Oostpolder
 3. De Boerenleenbank WA voor alles wat niet katholiek was
 4. een Middenstandsbank
 5. een Amsterdamse bank,
 6. een Rotterdamse bank

Beursstraat = Wall-Street

Zoals supermarkten elkaar opzoeken, zag je ook de banken gebroederlijk naast elkaar gelegen.
Drie banken in 1952 op een rijtje aan de Beursstraat.

Banken - Drie-banken-geopend-23-9-1952-NVHN-.jpg

Van links naar rechts

 1. De Coöp. Boerenleenbank Noord-Oostpolder WA
 2. De Middenstandsbank
 3. Coöp. Boerenleenbank GA

Hoe zit dat met de Boerenleenbank GA en WA

Aan het eind van de 19e eeuw besluiten de boeren  een eigen bank op te richten.
Een coöperatie waar je lid van moest zijn. Een kredietcoöperatie.
Dankzij het spaargeld van boeren die ruim bij kas zitten, kunnen boeren die willen groeien en investeren een betere lening bedingen.

Er komen twee boerenleenbanken:

 1. de katholieke Boerenleenbank, (1904) GA
 2. de Algemene Boerenleenbank ofwel Raiffeisenbank (1914) WA

Ze kozen voor een coöperatiemodel van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Deze Duitse plattelandsburgemeester was de grondlegger van de allereerste boerenleenbank, opgericht in 1864.

De coöperaties werken lokaal en hebben een centrale bank nodig die hen op allerlei gebieden ondersteunt.
Ze richten daarom in 1898 twee overkoepelende organisaties op:

 1. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht (protestants bestuur)
 2. Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. (katholiek bestuur)

De twee fuseerden in 1972. De volledige naam is dan Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank ’De Noordoostpolder W.A.’
Haar roepnaam werd Rabobank, gebaseerd op de eerste twee letters van de namen van beide organisaties.
Het neutrale Amsterdam werd de statutaire vestigingsplaats.

Boerenleenbank WA

Coop-boerenleenbank-wa.jpg

Het kantoor van de Coöperatieve Boerenleenbank W. A. stond op de hoek Noordzijde / Beursstraat.
Het gebouw is getekend door architect A. Baart uit Leeuwarden en in 1952 gebouwd door Bouwbedrijf De Vries.
In dit gebouw kwam later de ABN Bank. De klokgevel verdween en vervangen door een derde dakkapel.
Ook de gevel met de gevelsteen veranderde.

De bank zat daarvoor in de Distelstraat.

De Coöp. Boerenleenbank fuseerde later met de Raiffeisenbank (Utrecht).
Het gebouw is in 1960 verbouwd. Daarbij verdween de klokgevel en de gevelsteen.

Uit de krant april 1951

Boerenleenbank gaat pand bouwen. Groot pand is uiterst noodzakelijk.

Zo nu en dan hebben wij gewezen op grote bouwwerken, die inde N.O.P. tot stand komen, als een bewijs vaneen wilskrachtige bevolking, als een vordering op de weg naar voltooiing van het beeld vaneen stad of dorp, zoals men zich die gedacht heeft. Emmeloord zal een stad worden. Welnu, wie daar eens rondneust, komt tot de ontdekking, dat er blijkbaar een wedijver is ontstaan over de vraag, welk bouwwerk in grootte en hoogte aan de spits zal gaan.

Mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig

Zo’n bouwwerk is er thans weer in oprichting. Materialen worden aangevoerd om de bouw te verzekeren van de Coöp. Boerenleenbank, aangesloten bij de Raiffaisenbank te Utrecht. Een gebouw, dat zeker de moeite waard is om even bij stil te staan, temeer, wanneer men ziet, hoe de kassier en zijn medewerkers zich nu moeten behelpen in het noodverblijf inde Distelstraat, waar elk vertrek zo doelmatig mogelijk is ingericht, doch waar men zo langzamerhand met de papieren en mensen geen raad meer weet. Daar klopt de hartslag van iets, wat inde N.O.P. snel tot ontwikkeling is gekomen: de groei vaneen boerenleenbank, die qua werkzaamheden vele banken op het oude land overtreft. Daarom is een groot pand voor deze bank noodzakelijk, broodnodig zelfs. Welnu, zo’n pand zal er verrijzen op de hoek van de Beursstraat en de Noordzijde, precies tegenover de toekomstige beurs. Een prachtige plaats dus. Daar wordt een perceel gebouwd, waarvan het bestuur verwacht, dat het voldoende ruimte zal bevatten om dienst te kunnen doen, ook dan, als de gehele N.O.P. is uitgegeven. Mocht men eventueel toch ruimte te kort komen, dan blijft de mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig, dank zij het fëit, dat men een hoekpand gaat bouwen. Hoe het zal worden. Het wordt een groot gebouw. De frontbreedte zal pl.m. 22 meter zijn. De totale inhoud 2500 m3. Het gebouw komt men binnen via een deur, die dan toegang geeft tot een tochtvertrek. Daarachter ligt de hall, met niet minder dan zeven loketten! Wel veel, zult U wellicht opmerken, maar inde komende jaren zal men op beursdagen deze loketten zeker nodig hebben. Het kantoor is ruim, n.l. SP/2 x 6V2 meter. Tevens bevinden zich op de begane grond de directiekamer, machinekamer, spreekkamertje, brandvrije archiefruimte, welk vertrek tevens als voorraadkamer zal dienst doen. Een garderobe is vanzelfsprekend aanwezig, alsmede de toiletten, terwijl een koffiekeukentje ook in dit gedeelte is geprojecteerd. Alles is zo doelmatig mogelijk opgezet. De zijvleugel bevat een fietsenbergplaats, welke deur tevens de toegang tot het gebouw betekent voor het personeel. Twee garages zullen hier ver! rijzen. Op de eerste etage treft men de bestuurskamer aan alsmede de wonin-1 gen voor de kassier en zijn plaatsvervanger. De tweede etage bevat de  slaapvertrekken voor deze gezinnen. ; Ondergronds treft men de kluis aan, , die twintig m2 zal beslaan. Rondom t deze kluis zal er archiefruimte zijn, l terwijl ook hier twee couponkamers : zullen verrijzen. Het gehele gebouw l wordt centraal verwarmd, de ketel van , decentrale verwarming bevindt zich  in deze ondergrondse afdeling, waar : ook de voorraad vaste brandstoffen kan worden opgeslagen. Dit is een korte samenvatting van : een bouwwerk, waarvan men de bouw . straks kan aanschouwen. Men hoopt  na een klein jaar dit definitieve pand ! te kunnen betrekken. Dan is het pionieren voor de boerenleenbank ten  einde. Maar zover is het nog niet.

Middenstandsbank

Tekst uit de krant ‘t Nieuws voor Kampen 25-9-1952

Opening van twee nieuwe bankgebouwen in Emmeloord (Eigen berichtgeving) De Noordoostpolder-stad Emmeloord, die in enkele jaren a.h.w. uit de grond is verrezen, kent ook reeds haar Wallstreet, zoals de Landdrost, dr ir S. Smeding, gisteren de buurt noemde, waar de bankagentschappen voorlopig in houten gebouwen zijn ondergebracht. Maar deze Wallstreet wordt nu verplaatst naar de Beursstraat, waar gisteren en vandaag twee moderne bankgebouwen in gebruik zijn genomen. Eerst dat van de Ned. Middenstandsbank NV, waaraan de benoeming van de heer D. Linzel tot directeur was gekoppeld en vandaag dat van de Coöp. Boerenleenbank G.A., welke laatstgenoemde Bank juist voor het ter perse gaan van dit nummer, haar nieuwe poort,- onder grote belangstelling opende. Verschillende autoriteiten en figuren uit de financiële wereld woonden deze gebeurtenissen bij. Rentabiliteit werd spoedig bereikt De Ned. Middenstandsbank te Emmeloord was gisteren in het Beursgebouw gastvrouw vaneen uitgelezen gezelschap waaronder we, naast de hoofddirectie uit Amsterdam, o.a. vertegenwoordigd door de hoofddirecteur van het kantoor Zwolle de heer J. van Schaik, diverse bestuursautoriteiten opmerkten, nl. de Landdrost, dr ir S. Smeding, dr A. Blaauboer, ir A. P. Minderhoud en mr O. S. Ebbens. Nadat de heer Van Schaik, die de aanwezigen welkom heette, de sleutel van het nieuwe bankgebouw aan de hoofddirecteur, de heer Van Eek. had overhandigd, sprak deze zijn openingsrede uit, waarin hij aanstipte, dat de hoofddirectie aanvankelijk vrij sceptisch tegenover vestiging in de NO-polder had gestaan. Zij had zich tenslotte echter laten leiden door het buitengewone enthousiasme van de heer Linzel en zo werd in 1946 het agentschap gesticht, dat, zoals steeds’ het geval is, de eerste jaren met verlies moest werken, doch dat reeds spoedig de rentabiliteit bereikte. Spr. schetste voorts de geschiedenis van de totstandkoming van het nieuwe gebouw, daarbij wijzende op de investeringsmpeilijkheden en bracht vervolgens dank aan de autoriteiten, inzonderheid aan de directie van de NÖ-polder, voor de verleende medewerking. Tenslotte stelde spr. in het licht, dat de status van agentschap met de opening van het nieuwe bankgebouw is gewijzigd, doordat de heer Linzel tegelijk tot directeur is benoemd en overhandigde op zijn beurt de sleutel aan de nieuwe directeur, wiens pioniersgeest hij in waarderende woorden schilderde. Middenstandsfinanciering maakt bankwezen niet overbodig. Hierna verkreeg de Landdrost, dr ir S. Smeding het woord, die deze gebeurtenis ook voor de polder van belang noemde. Spr. haalde uit het betreffende dossier op geestige wijze verschillende phasen van de voorgeschiedenis op en gaf uiting van zijn voldoening over het feit, dat het de heer Linze] gelukt was, de rentabiliteit van de instelling te bereiken. Spr. wees in verband hiermede ook op de z.g. middenstandsfinanciering, welke onlangs haar beslag heeft gekregen en welke crediet zal openen voor nieuwe middenstandsbedrijven inde polder. Spr. had zich een ogenblik afgevraagd, of men hiermee eigenlijk niet het terrein van de Middenstandsbank was gaan betreden, doch bij nadere overweging geloofde spr. dat dit niet het geval was en dat het ene het andere geenszins uitsluit. Spr. besloot zijn rede met het aanbieden van gelukwensen aan de hoofddirectie en aan de heer Linzel, met wie als een van de oudste leden van de poldercommissie hij reeds vele malen de degen gekruist had, zonder dat dit echter afbreuk had gedaan aan de wederzijdse waardering. U inde Beursstraat, wy op de Lange Nering!

De derde spr. was de zakenman G. Westerhof uit Emmeloord, die als eender oudste relaties van de Middenstandsbank de activiteit van de heer Linzel prees en hem optimistisch toevoegde: U gaat inde Beursstraat uw gang maar, wij volgen straks pp de Lange Nering wel. Als geschenk voor de directiekamer bood spr. een schilderij aan. Hierna werd achtereenvolgens nog het woord gevoerd door de heer Scheltema, de heer K. Rook uit Marknesse (namens de Chr. Middenstandsvereniging), de heer Van Schaik en door de heer Linzel, die de sprekers dank zegde voor de aan hem gebrachte hulde, waarin hij echter ook zijn personeel wilde betrekken Spr. wierp hierbij een terugblik op zijn loopbaan, welke aanving met het indiensttreden als jongste bediende bij de Ned. Middenstandsbank. Nadat de heer Van Schaik ook mevrouw Linzel nog had gehuldigd, begaf het gezelschap zich naar het nieuwe bankgebouw, dat een belangrijke plaats in het polderleven zal innemen.

Gebouw Nederlandsche Middenstandsbank 1948

1948 – De oude Middenstandsbank op het Harmen Visserplein


1962 verbouw

EMMELOORD — Het kantoor van de Nederlandsche Middenstandsband NV aan de Beursstraat te Emmeloord heeft een ingrijpende verbouwing en uitbreiding ondergaan. Het is gisteren weer voor het publiek geopend.

Van de gelegenheid om het kantoor te bezichtigen werd druk gebruik gemaakt.

De werkzaamheden van de bank in de polder begonnen in 1946, toen de directeur, de heer Linzel, op zijn eentje kwam pionieren. In september 1952 kwam het gebouw aan de Beursstraat gereed dat thans zon sterke uitbreiding heeft ondergaan, samenhangend met een bevredigende ontwikkeling van het bedrijf, dat thans met tien man personeel werkt.

In het midden van een linoleumsnede van de Zwollenaar Han Prins, Is de middenstand gesymboliseerd (woninginricl»-ting, textieldetailhandel, horecabedrijven en transport). Links onder staat een speels accent: Oom Dagobert, Volgens Walt Disney „de rijkste man ter wereld”

Boerenleenbank GA (katholiek)

Derde in het rijtje banken was de Katholieke Boerenleenbank.
Deze is op 24 september 1952 in gebruik genomen.

In 1957 werd besloten om een nieuw gebouw te bouwen.
Dit voor Emmeloord bekende en markante gebouw verrees op de hoek van De Deel en de Lange Dreef.
In 1959 is het pand geopend. Het heeft ƒ 325.000,- gekost.

Later ging deze bank over naar de Rabobank

Banken - Boerenleenbank2.jpg

Boerenleenbank

Onderstaande foto trof ik op facebook. Het lijkt mij de scandinaviëlaan Emmeloord West.
Ik weet ook niet of het katholieke iijsjes zijn.

Amsterdamse bank

Amsterdamsche bank

ook wel incasso- Amsterdamse Bank genoemd.

De Amsterdamsche Bank en de apotheek aan de Deel 1952

De Amsterdamsche Bank en de apotheek aan de Deel – 1952

Rotterdamse bank

Koningin-Julianastraat - Koningin-Julianastraat-2.jpg

KONINGIN JULIANASTRAAT 37-39

Dit gebouw is in 1952-53 gebouwd.
Het is ontworpen door het architectenbureau Dingemans, Wouda en De Bergh en is het enige gebouw in de Noordoostpolder met speklagen.

Toen de Rotterdamsche opging in de AMRO-bank, verhuisde het bankkantoor naar de Beursstraat. Daarna werd het pand gebruikt door IJsselmeerbeton en de notarissen Van der Velde en Prummel.
Inmiddels is het kantoor opgekocht door de HNS-groep, die ook het postkantoor in handen heeft. ’
Architect Dirk Klaver van K4 architecten bna heeft de verbouwing van het pand getekend. Er is nu een grote uitbouw aan de achterkant. De drie verdiepingen zijn afzonderlijk verhuurd en hebben allemaal een eigen ingang.
De kluis afgebroken.  Het was een ruimte van 4 bij 4 meter met 40 centimeter dik gewapend beton’
De oudste bankkluis van de Noordoostpolder’.
Ook de 35 centimeter dikke kluisdeur was een gigantisch gevaarte.

Incasso bank

1951
Net als in de Beursstraat zochten aan De Deel de banken ook elkaar op.

 1. Links de Incassobank
  De Incassobank was in die jaren al overgenomen door de Amsterdamsche Bank
 2. rechts de Amsterdamsche Bank.

De Incassobank is 1956 volledig in de Amsterdamsche Bank geïntegreerd.

Het pand van de Incassobank werd de apotheek (van Neef)

Het hele rijtje aan De Deel vanaf de Leeuwenkruising : de Boerenleenbank, Bruinsma (Landbouwmachines), Foto Bonke, Busonderneming en reisbureau Bangma Cebuto, Amsterdamsebank, Apotheek Neef, Juwelier Kervers en op de hoek een etalage van Batjes.

pop-up bank

zitdag

Zitdag Emmeloord, kantine werkkamp Emmeloord II

Naast reguliere kantoren kenden banken ook zogenaamde zitdagen.
Bij gebrek aan een vast kantoor of bij een tijdelijke gelegenheid zoals een markt of beurs boden zij dan hun diensten aan.
Dat tijdelijke kantoor kon gehuisvest zijn in onder meer een ziekenhuis, een bejaardenhuis of in een sportkantine, zoals deze zitdag van de Incasso-Bank in Emmeloord.
Dit gebeurt tegenwoordig nog steeds sporadisch en heet dan een pop-up kantoor.

bron foto: Kantorennet   ABN AMRO A&H Fotografie

De Nutsspaarbank

Het bankgebouw van de Nutsspaarbank.

Nutsspaarbank

Stempel-SNS.jpg

Later Bondsspaarbank en weer later de SNS Bank.
Inmiddels is dit gebouw losgelaten en huist de SNS in een winkelpand in de Lange Nering.
Het gevelelement is gelukkig wel gespaard gebleven en in het bezit van het SNS Bankhistorisch Archief te Kampen.
Het is ingemetseld in de muur van de binnentuin. Het vroegere logo stelt een honingraat met bij voor.
Heel toepasselijk zijn daar twee bijenkasten bijgeplaatst.
De grondige sloop en verbouwing van dit pand gebeurde in 1989.

meer info: Link (pdf)

binnentuin-SNS-Historisch-Centrum

AMRO Bank

In 1824 richtte koning Willem I der Nederlanden bij Koninklijk Besluit de Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) op. Deze fuseerde in 1964 met de Twentsche Bank (opgericht in 1841) tot de Algemene Bank Nederland (ABN). Eveneens in 1964 fuseerden de Amsterdamsche Bank (opgericht in 1871) en Rotterdamsche Bank (opgericht in 1863) om de AMRO Bank te vormen. In 1991 fuseerden de AMRO Bank en de ABN tot ABN AMRO.

Nieuwpand en functie voor oude pand ABN gebouw De Deel:

De Amro Bank Emmeloord begon met een noodgebouw aan de Meldestraat.
Daarna heeft het in 1966 een semipermanent, maar houten gebouw gezet aan de Meldestraat.
Er werkten 75 personen op het kantoor.
Men was al meteen bezig met de plannen voor een nieuw gebouw aan de Balkan.

De-Klos.jpg

De Klos

In 1968 is dit gebouw overgenomen door de gemeente Noordoostpolder en is het ingezet als centrum voor jeugdwerk, ook wel bekend als De Klos.
Toch kreeg het pand bij de opening de naam: De Bolder.

De volgende stap was het grote kantoor aan de Balkan.

18 12 1967Meldestraat 1 4 1966Friese Koerier 5 10 1966

Bron: ABN AMRO Art & Heritage

Diverse plaatjes :

AMROBANK Administratiecentrum Balkan

5 okt 1966 : AMRO bouwt in Emmeloord bank voor 300 man

EMMELOORD — De AMRO heeft in 1966 aan de Balkan een bankgebouw gerealiseerd, waarin 300 personen werkzaam waren.
Hierin werd een groot gedeelte van het personeel gehuisvest van het administratiecentrum Amsterdam.
Het gebouw was 78 m lang, 17 m breed en 11 m hoog. Er werkten op dat moment al 120 mensen bij de AMRObank in Emmeloord.

ZC000032 9

ZC000048aZC000048c Het plan om Emmeloord hét landelijk administratiecentrum van de AMRO bank  te laten worden is later bijgesteld.

Het werd Zwolle.

Beeldmerk AMRO.

betekenis beeldmerk logo AMRO bank

Je ziet de letters Am (Amsterdam) en ro: (Rotterdam)
Samen Amsterdam Rotterdam bank.

Ik heb mij vroeger de diepere betekenis van dit beeldmerk laten vertellen.
Omdat er weinig over te vinden is op het internet  kan ik het niet verifiëren.

Het stelt een hand voor. Een open hand.
De duim van de letter r krult naar binnen.
Midden in de handpalm ligt een geldstuk.
Het is hét symbool voor zorg dragen voor geld.
Veilig in de palm van een hand. Als een kluis.

Diverse plaatjes