Granpré Molièrelaan – Wortmanlaan – Verhagenlaan

De gebouwen van het Waterloopkundig Laboratorium bij De Voorst zijn ontworpen door de Bouwkundige Afdeling.
De gebouwen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium door de architecten Maaskant, Van Dommelen, Kroos en ir. Senf uit Rotterdam.

De huisvesting van de ingenieurs van beide laboratoria leidde tot de bouw van een bijzonder type woningen in het zuidoosten van Emmeloord.

  • Granpré Molièrelaan
  • Wortmanlaan
  • Verhagenlaan

En inderdaad, en aantal van mijn collega’s bij het NLR, zoals Paul de Rijk, Ab Slijkhuis en Geert Bartels woonden allen inderdaad in de Verhagenlaan.

Ambtswoning van de burgemeester

Het meest rechtse huis in de Wortmanlaan was overigens door de gemeente Noordoostpolder aangekocht als ambtswoning van de burgemeester de heer F. M. Panthaleon baron van Eck.
Het heeft de gemoederen van de gemeenteraad en de bewoners van Emmeloord wel enige tijd beroerd.
Toen hij zijn tijdelijke ambtswoning aan de Wortmanlaan 5 wilde betrekken, bleek de woning veel te klein om al het huisraad van de burgemeester te bevatten.
Direct na zijn benoeming in juli 1962 weigerde hij deze tijdelijke woning omdat ze te klein zou zijn.
Maar eind 1962 kwam hij toch vanuit Steenwijkerwold naar de polderhoofdstad.
In de toekomst zou er een definitieve burgemeesterswoning komen. Er werd een architect benoemd om een schetsplan te maken.
Maar omdat de burgemeester al op leeftijd was en hij geen zin had om twee keer te moeten verhuizen, is het zo gebleven.
De burgemeester heeft nog wel protest ingediend tegen de bouw van De Golfslag vlak voor zijn woning.

Ir. H. Wortman was de eerste Directeur-generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken, belast met de uitvoering van het afsluitings- en droogmakingsplan. Op 1 mei 1929 werd Wortman opgevolgd door Ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler.

Woning N. O.-polder te klein voor huisraad van nieuwe burgemeester

Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 11-08-1962

(Van een onzer verslaggevers)

  • automatische tekstherkenning krant. (OCR)

De nieuw benoemde burgemeester van de Noord-Oost Polder, de heer F. M. Panthaleon baron van Eck die enige tijd geleden iet groot feestvertoon in Nederlands jongste gemeente werd ontvangen, is voor een ingewikkeld probleem komen te staan.
De hem aangeboden tijdelijke burgemeesterswoning, een riant huis aan de Wortmanlaan 5 te Emmeloord, is niet groot genoeg om al het huisraad van de burgemeester te herbergen.

Nog steeds woont de burgemeester in zijn villa, Huize Bergstein te Steenwijkerwold.’ waar hij eerst burgemeester was en mist men in de Noordoostpolder zijn burgemeester.

Er wordt in Nederlands jongste, naar ook grootste gemeente, over dit probleem druk gepraat. Men hoort twee meningen. Een gedeelte van de polderbewoners bepleit de bouw van een grotere woning, anderen zeggen, dat het burgemeesterinterieur dan maar moet worden ‘uitgedund’ .

De woning aan de Wortmanlaan heeft enorm grote ramen, die tot op het maaiveld liggen. De burgemeester zou gezegd hebben, dat hij er niet voor voelt om voor die grote ramen te kijk te zitten, zegt men in de Noordoostpolder.

Het zal ook wel een beetje wennen zijn, want in Steenwijkerwold was de burgemeesterswoning omringd van hoog geboomte, maar. last van overburen heeft de burgemeester niet en het is een prachtige buurt.

(OCR automatische tekstherkenning)

Huis te klein voor burgemeester

De nieuwbenoemde burgemeester van de Noordoostpolder F. M. Panthaleon baron van Eek, is voor een groot probleem komen te staan. Toen hij zijn tijdelijke ambtswoning aan de Wortmanlaan 5 te Emmeloord wilde betrekken, bleek de woning veel te klein om al het huisraad van de burgemeester te bevatten. In de toekomst zal er een definitieve burgemeesterswoning komen. Er is. reeds een architekt benoen\d om een schetsplan te maken. Het plan om tot de bouw over te gaan is echter nog niet officieel ingediend en de raad heeft er nog geen goedkeuring aan gehecht. Tot oktober zal burgemeester Van Eek nog in zijn vroegere ambtswoning, Huize Bergstein, te Steenwijkerwold kunnen wonen. Daarna zal zijn opvolger de woning betrekken en moet burgemeester Van Eek genoegen nemen met zijn riante, maar kleine ambtswoning te Emmeloord, zo schrijft het dagblad „Cobouw”.

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 14-08-1962 (OCR)

Wat nu met de nieuwe burgemeesterswoning?

De Telegraaf heeft het in dit artikel Emmeleroord :-)

HET blijft rumoerig rond de behuizing van de burgemeester van het nieuwe Emmeleroord F. M. VAN PANTIIALEON BARON VAN ECK. Er was voor een hoop dingen gezorgd in Emmeleroord , maar in een ambtswoning voor de burgervader. was nog  niet voorzien.

Toen baron van Eek tot burgemeester benoemd werd is hij eerst nog een paar maanden in zijn oude gemeente Steenwijkerwold blijven wonen, tot hij vijf maanden geleden naar een (te kleine ) tijdelijke ambtswoning verhuisde. Inmiddels zijn er •plannen gemaakt voor een definitieve ambtswoning (kosten ongeveer een ton), die ontworpen is door een architect uit Leeuwarden én die zal komen te staan in een bosschage in de buurt van Emmeloord.

Weer kosten

Dit huis is op zijn vroegst over twee jaar klaar en dat loopt al hard naar de dag dat de burgemeester gepensioneerd zal worden en daarom voelt de heer Van Eck er niets voor om over twee jaar uit zijn tijdelijke woning naar zijn definitieve te verhuizen en een paar jaar later wegens z’n pensionering kosten te maken om naar weer een ander huis te trekken.

„Ik had graag gezien dat er een definitieve ambtswoning gereed was geweest”, zo zei de burgemeester. Of het iemands schuld is of niet dat die woning er niet was daar blijf ik af, zo voegde hij er aan toe, maar dat was ook alles wat hij er over wilde zeggen.

Niet eens
Ik hoorde nog dat de kolonisator van de Noordoostpolder, de directie Zuiderzeewerken destijds van mening was dat de bouw van een burgemeesterswoning typisch een aangelegenheid van de gemeente was. Omdat de burgemeester er weinig voor voelt om in z’n nieuwe woning te trekken zijn er al stemmen opgegaan om de gemeentesecretaris maar in het dure nieuwe huis te zetten, want het is per slot zonde om het leeg te laten staan,

Daar is niet iedereen in Emmeloord het mee eens. De gemeenteraad gaat er over praten en zelfs’ voor insiders valt het niet mee om te voorspellen wat de resultaten daarvan zullen zijn — waarschijnlijk dat de bouwplannen nog eens worden bekeken.

De Telegraaf 09-02-1963 (OCR Automatische tekstherkenning)

Ambtswoning burgemeester NOP

Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden 02-11-1962

EMMELOORD — Het gemeentebestuur van de Noordoostpolder heeft aan architect ir. A. Bonnema te Leeuwarden opdracht gegeven een schetsontwerp te maken voor >en alhier te bouwen ambtswoning voor de burgemeester.

Burgemeester wil geen ambtswoning

Van een onzer verslaggevers

. De burgemeester van Noordoostpolder, de heer F. M. van Panthaleon Baron van Eek – wil een nieuwe ambtswoning niet betrekken, maar met zijn gezin blijven wonen in de tijdelijke ambtswoning te Emmeloord.

Direct na zijn benoeming In juli 1962 weigerde deze eerste burgemeester van de NOP de tijdelijke woning omdat ze te klein zou zijn.
Maar eind 1962 kwam hij toch vanuit Steenwijkerwold naar de polderhoofdstad

Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 09-02-1963

Installatie Hofstee Holtrop burgemeester Noordoostpolder

(Van een onzer verslaggevers)

Ex-burgemeester R. S. Hofstee Holtrop van Haren is gistermiddag in Emmeloord geïnstalleerd als burgemeester van de Noordoostpolder. Hij kreeg de ambtsketen omgehangen van wethouder B. J. Blikman, die als loco-burgemeester vanaf vorig jaar augustus de dagelijkse leiding over het NOPgemeentebestuur had, omdat op die datum Hofstee Holtrop’s voorganger mr. G. Loopstra in functie trad als burgemeester (van Zwolle. Loopstra is evenals Hofstee Holtrop VVD-er, hoewel de gemeenteraad van de Noordoostpolder onder de 25 raadsleden slechts drie VVD-ers telt. De grootste fractie is die van het CDA met dertien zetels (drie wethouders). De PvdA telt zes raadsleden (één wethouder) en verder zijn er eenmansfracties van de SGP, D’ 66 en de Lijst Vercraeije (voorheen Boerenpartij). Hofstee Holtrop was al per 16 februari benoemd, maar wegens ziekte kon hij pas gisteren worden geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester van de NOP woont nog niet in Emmeloord, omdat er nog geen tijd was een huis te kopen (de NOP beschikt niet over een ambtswoning voor haar burgemeester). Voorlopig verblijft Hofstee Holtrop in hotel ‘t Voorhuys in Emmeloord

Nieuwsblad van het Noorden 24-03-1981

Ook de Wieringermeerpolder heeft Prof. Grandpré Molière geëerd met een straatnaam.