Centrumplan Emmeloord weer een stap verder

9 jun 2017

College stemt in met aanpak centrumgebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Centrumplan Emmeloord. Dit plan is de richtlijn voor de vernieuwing van het centrum. Het bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een zogeheten uitwerkingsagenda en een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage. Zo kan de samenleving opnieuw inbreng hebben. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over het Centrumplan.

Wethouder Suelmann: “Stapsgewijs hebben wij toegewerkt naar het Centrumplan dat nu voor ligt. Een belangrijke periode was het Open Plan Proces tussen juni 2015 en maart 2016. Uitkomst daarvan was het scenario ‘Compact Centrum’, dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat scenario hebben wij verder uitgewerkt in een aantal varianten die in stadscafés zijn voorgelegd aan de samenleving. Op basis van de voorkeuren en reacties van de samenleving op die varianten hebben wij dit Centrumplan ontwikkeld. Wij gaan ons er de komende jaren voor inzetten dat dit plan wordt gerealiseerd, zodat het centrum van Emmeloord wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, krachtig en economisch vitaal gebied. Hiervoor hebben wij bewoners, ondernemers en partijen nodig die willen investeren”.

Drie onderdelen

Het Centrumplan Emmeloord bestaat feitelijk uit drie onderdelen: een stedenbouwkundig plan dat de belangrijkste (ruimtelijke) principes van het plan beschrijft. Een beeldkwaliteitsplan dat ingaat op de beoogde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectonische kwaliteit van het centrum van Emmeloord. Ten slotte een uitwerkingsagenda die beschrijft hoe de verdere uitvoering van het Centrumplan vorm moet krijgen.

Onderbouwing

Bij de ontwikkeling van het Centrumplan is rekening gehouden met bestaande functies, zodat de aansluiting met het bestaande centrum behouden blijft. De marktruimte voor functies als wonen, horeca, winkelen, werken en parkeren is bepaald. Daarnaast is in het Centrumplan rekening gehouden met eventuele verplaatsing van functies van buiten naar het centrum om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken. Waar mogelijk worden initiatieven van marktpartijen om winkelvoorzieningen van buiten het centrum naar het kernwinkelgebied te verplaatsen ondersteund. Er wordt uitgegaan van het gefaseerd ontwikkelen van het centrum. Dat is afhankelijk van investeringsbereidheid van marktpartijen en de marktvraag. Dit wordt nauwlettend gevolgd.

Resultaat in geld

De uitvoering van het Centrumplan kost geld. De verwachte kosten en dekking van dit Centrumplan zijn in beeld gebracht. Het financiële resultaat blijft (ruim) binnen het door de gemeenteraad maximaal toegestane resultaat van ten hoogste € 4 miljoen. Na goedkeuring van de gemeenteraad kan de uitwerking van projecten verder vorm krijgen.