Gemeentehuis Emmeloord

Eerste gemeentehuis

 • 1949

Eerste raadhuis Emmeloord

Het tijdelijke raadhuis en het kantoor van de Bouwkundige Dienst aan het Harmen Visserplein in Emmeloord, 1954

Het houten raadhuis kwam in 1943 vanuit de Wieringermeer naar Emmeloord, dat toen dorp A heette.
Het werd bureau van de rijkspolitie, tevens distributiekantoor.
Het plein kreeg pas na 1945 de naam van Harmen Visser. Op de foto is  nog het naambordje te zien: Boterbloemstraat.

Gemeentehuis uit de NOP naar De Knipe

Leeuwarder courant :07-04-1972

De Knipe, dat zich ten opzichte van het bestuurscentrum Heerenveen wel eens het misdeelde kind heeft gevoeld, gaat zelf een gemeentehuis bouwen. Dat heeft overigens niets met bestuurlijke aspiraties te maken, maar wel alles met de korfbalclub Kinea. Het bestuur van Kinea kocht dinsdag in een (over)moedige bui in Emmeloord het daar afgedankte houten gemeentehuis om het als clubgebouw in exploitatie te nemen. Volgens de bestuursleden — men wilde de prijs niet noemen — krijgt Kinea met de voor een prikje gekochte barak, voorzien van toilet en centrale verwarming, een goedkope en gerieflijke kleedgelegenheid, inclusief een gezellige cantine. Omdat de verkoper, (aannemer J. Visser uit Sint Nicolaasga) als voorwaarde stelde, dat het gemeentehuis binnen de kortste keren moest worden afgebroken, is men direct de volgende dag begonnen met de sloop. Ook in de Knipe zal de vroegere residentie van het polder officium (o.a. burgemeester en secretaris hadden in dit gedeelte hun werkvertrekken) voornamelijk met eigen krachten worden herbouwd.
De naam van hun ‘nieuwe’ onderkomen werd: NOPPES.

30 10 1972 Leeuwarder Courant

Burgemeester Henk Hellinga van Heerenveen heeft in 1972  de laatste spijkers geslagen in het clubhuis.

LINK

We zijn inmiddels te laat om de nostalgie te kunnen bekijken. Een paar jaar geleden heeft het clubhuis plaats gemaakt voor een moderne nieuwbouw. Misschien hangt het straatnaambordje Boterbloemstraat met nummer 4 er nog. (lees krantenknipsel)

Emmeloord kende vroeger de Kamillestraat en de Boterbloemstraat.
Zowel deze straten als het deel van de Distelstraat tussen de voormalige Boterbloemstraat en Espelervaart hebben plaatsgemaakt voor het Stadskantoor en de herinrichting van het Harmen Visserplein

Stuk ‘oud-Emmeloord verdwijnt’

Leeuwarder Courant – 29 feb 1972  (Tekst automatisch gescand:)

Binnen enkele weken komt een einde aan een stukje „historisch Emmeloord”. Het eerste „centrum” van de plaats, het Harmen Visserplein, ondergaat zulke grote veranderingen dat niets er van straks terug te vinden zal zijn. Met het gereedkomen van het stadskantoor zullen het voorlopige houten raadhuis en het daarnaast staande, eveneens houten DX 7 verdwijnen. De fa. Visser uit Sint Nicolaasga die de hele zaak heeft gekocht, zal er wel weg mee weten. Naar we vernamen zijn er al verschillende gegadigden voor gebouwen èn Inventaris.

Het houten raadhuis kwam in 1943 vanuit de Wieringermeer naar Emmeloord, dat toen dorp A heette.
Het werd bureau van de rijkspolitie, tevens distributiekantoor.
In 1949 kwamen de ambtenaren van het openbaar lichaam „de Noordoostelijke Polder” en werd het min of meer officieel tot voorlopig” raadhuis gebombardeerd. De politie verhuisde toen naar het grootste gebouw aan het Harmen Visserplein de zetel van de Directie Wieringermeer, DX 6. DX was de afkorting van Districts-Kantoor. Die waren in de kolonisatieperiode gevestigd in Lemmer (5), Kuinre (4), Vollenhove (3), Ramspol (2) Kampen (1) en Emmeloord 6 en 7.
Alleen DX 7 herinnert nog aan de periode van die districtskantoren, waar de lonen werden berekend en uitbetaald, waar de landbouwkundige opzichters en de ingenieurs vergaderden Kortom, waar de vele activiteiten van de directie plaats hadden. In DX 7 zetelde oorspronkelijk de bouwkundige afdeling van de directie. Na het verdwijnen van DX 6 werd het politiebureau en toen ook de Heilige Hermandad een eigen permanent gebouw betrok, werd er van alles in ondergebracht. Het bureau public relations, de schooladvies en -begeleidingsdienst, afdeling jeugdzaken en de woningbouwvereniging. Al deze diensten gaan nu weer naar elders; de woningbouwvereniging bijvoorbeeld naar kantoren in het flatgebouw Nijenbeek.
Nog deze week wordt met de afbraak van DX 7 begonnen; het raadhuis volgt eind volgende maand. Het archief van het raadhuis is reeds „verhuisd” naar
het stadskantoor. Daarna wordt met de reconstructie van het plein rondom het stadskantoor begonnen.

Een reconstructie, waarin ook de oudste bakkerij van Emmeloord wordt betrokken. Bakkerij Braaksma is aangekocht door de heer J. Westendorp („Japie”) die er zijn van alles en nog wat-kleding in gaat verkopen. De bakkerij wordt vrijwel geheel afgebroken en in een het nieuwe Harmen Visserplein waardige stijl, herbouwd. Het Harmen Visserplein, Emmeloords oudste kern, genoemd naar Harmen Visser die in de bevrijdingsdagen bij Schoterzijl om het leven kwam, zal onherkenbaar veranderen. Het enige dat er nog aan zal herinneren is de nooit goed uit de kluiten gekomen „bevrijdingsboom” voor de gemeentelijke leeszaal. Als die tenminste de vernieuwingsdrang in dit oude stukje Emmeloord overleeft.

Tweede gemeentehuis

STADHUIS !

Eigendom van St. Centraal Pensioenfonds Hengelo
Gemeente Noordoostpolder huurde het, met het recht op koop.
Uiteindelijk heeft de gemeente het pand ook gekocht.
Het is gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw.
Ambtenaren moesten tijdelijk uitwijken naar de Gemeentewerf aan de Bouwerskamp.

 • Eerste paal 16 maart 1971
 • Oplevering 5 april 1972
 • Architect J.F. Heiligers
 • Bouwbedrijf Panagro uit Warmond
 • Opdrachtgever Pensioenfonds Hengelo
 • huur ƒ 289.485,- per jaar
 • vloeroppervlakte 2000 m2
 • kosten 1.65 miljoen gulden excl. BTW

Tijdens een officiële bijeenkomst in de nieuwe raadzaal werd het gebouw overgedragen van bouwer naar belegger, die het weer officieel in huur gaf van de gemeente. Vele genodigden voerden het woord en boden cadeaus aan. De raadsleden schonken de burgemeester een oude landkaart, gemaakt in het begin van de 17e eeuw en voorstellende het gebied Noordholland en de Zuiderzee. Van het secretariepersoneel werd een antieke klok aangeboden. De middenstand van Emmeloord had het gebouw laten versieren met een van keramiek vervaardigd gemeentewapen, terwijl bouwers en beleggers een kunstvoorwerp aanboden.

Derde gemeentehuis

Het huidige stadhuis (Harmen Visserplein 1) met twee haakse vleugels en een raadzaal in de binnenhoek werd rond 1986 gebouwd naar ontwerp van P.A.M. Dirks.

 • Eerste paal maart 1986
 • Opening 3 februari 1988
 • Architect P.A.M. Dirks
 • Aannemer Panagro uit Warmond
 • Kosten ƒ 900.000,-
 • Suikerzakje

HET GEMEENTEHUIS

Op korte afstand van de Deel is in 1987 onder architectuur van P.A.M. Dirks te Deventer (Abma, Hazewinkel en Dirks) een nieuw gemeentehuis gebouwd voor de gemeente Noordoostpolder. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het gemeentehuis op De Deel te bouwen, en wel schuin tegenover het Voorhuys. Uitgewerkte plannen werden uiteindelijk door de gemeenteraad af gekeurd en na veel discussie werd in april 1972 intrek genomen in een gehuurd ‘stadskantoor’ aan het Harmen Visserplein. Dit complex is gekocht, grotendeels gesloopt en gedeeltelijk ontmanteld. Om tot een compact gebouw te geraken zijn twee nieuwe loodrecht op elkaar ge situeerde vleugels gebouwd, met in het oksel de raadszaal. Een glazen straat van tien meter breed is in het complex een belangrijk verbindingselement. Deze straat, op zich een bezienswaardigheid, is georiënteerd op de poldertoren. Daarin vindt men voortdurend exposities van bekende en minder bekende kunstenaars. Het gebouwen complex biedt ruimte aan ca 250 ambtenaren en is voorzien van alle moderne installaties die voor het optimaal functioneren van de gemeentelijke overheid noodzakelijk zijn.


Kiekendief
Het provinciebestuur schonk een gebeeldhouwde kiekendief, het symbool van Nederlands twaalfde provincie.

Klok
Behalve een beeldje van de kiekendief heeft de provincie de gemeente nog een ander geschenk aangeboden: het wapen van de twaalfde provincie bestemd voor de grote klok in de ruime hal van het gemeentehuis. Elk cijfer van die klok bestaat uit een wapen van een provincie. De elf andere provinciewapens kreeg de gemeente al eerder van de voormalige exploitant van ’t Voorhuys’.

Drieluik
In de raadzaal hangt ook een drieluik van Inge Schagen, dat namens het bouwteam werd aangeboden.

Meer over het plein :

Achterkant

Gemeentehuis achterkant

Zijkant

Gemeentehuis zijkant

Kunst rondom het gemeentehuis